Kooperatif Nedir

Kooperatifin Nedir

Kooperatif kavramı, Latince “cooperation” kelimesinin kaynağını teşkil eden Fransızca‟daki “cooéperer” kelimesinden doğmuş ve tüm dünyaca genel kabul görmüş olup, birlikte işgörmek ya da iş birliği anlamında kullanılmaktadır. Cooperation kelimesinin kökü olan “co” sözcüğünün beraber, birlikte; “operation” ise performans gösterme, işleyiş, işleme vb. gibi anlamları bulunmaktadır. Latincedeki “co” ve “operative” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. İngilizcede “cooperative” kelimesi “birlikte çalışma isteği” olarak tanımlanmıştır. Türkçeye Fransızcadan gelen bir kelime olan kooperatif terimi Türkçe sözlüklerde “menfaatleri bir olanların kurduğu işbirliğine dayalı bir ortaklık” olarak tanımlanmaktadır. Kooperatif, birlikte çalışmak, işbirliğini yapmak veya bir eylemi gerçekleştirmek anlamına gelmektedir. Kooperatifi şöyle de tanımlayabiliriz. Kooperatif, “ortak bir fayda etrafında insanların bir araya gelerek oluşturdukları işbirliği ve kurum”dur. Kooperatifler, her şeyden önce değişir ortaklı bir kişi birlikleridir. Bu kişi birliklerinin amacı ortaklarının ekonomik gücünü arttırmaktır.

Kooperatif, fertlerin, tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri en iyi biçimde ve maliyet fiyatına yapmak üzere dayanışma suretiyle ekonomik güçlerini bir araya getirmeleridir” şeklinde tanımlanmaktadır. Kooperatif, aynı ekonomik güçlüklerle karşı karşıya bulunan kişilerin ortaklaşa maddi ve manevi gereksinimlerini gidermek suretiyle, bu güçlükleri ortadan kaldırmak için kendi aralarında eşit hak ve görevlerle bireysel sorumluluk esasına göre, serbestçe birleşerek ekonomik görevlerden bir veya birkaçını devretmek üzere kurdukları ortaklık olarak tanımlanabilir.

Kooperatiflerin ortak yönleri; şahısların tek başına yapamayıp ancak topluluk halinde başarabilecekleri işleri yapmak için kurulurlar. Kendi kendine yardım üzerine çalışırlar ve amaçları sadece kar olmayıp ortaklarına hizmet sunmaktır. Kooperatifler, ortaklarına üretim veya tüketime yönelik konularda yardım etmek amacıyla, kendilerine ait ortak işletmelerinde çalışmak için, insanların serbestçe iktisaden birleşme ve bir araya gelmesidir. Kooperatiflere sivil toplumun ekonomik örgütüdür; çiftçinin, esnafın, işçinin ekonomik savunma aracıdır diyebiliriz.

Kooperatif kurmak veya kooperatifçilik tarih boyunca farklı isimler ile ifade edilmiş, insanlar bu faaliyetler sonucu temel gereksinimlerini karşılamış, sosyal ve ekonomik özgürlüklerini elde etmişlerdir. Kooperatifler için lojistik önemli bir yer iştigal etmektedir. Kooperatifler; üye ve ortaklarına sundukları mal ve hizmetleri lojistik faaliyetleri sayesinde daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırmaktadır. Tüm kooperatif türlerinde lojistik kullanılmaktadır. Örneğin; yapı kooperatiflerinde inşaat malzemelerinin taşınmasında, tarım sektöründe hammadde ve ürünün gerekli yerlere ulaşılmasında, nakliye kooperatiflerinde taşınan malın veya kişilerin istenilen yere ulaştırılması vb. konularda lojistiğe kooperatifler tarafından başvurulmaktadır.