Sağlık Sektöründe Lojistiğin Önemi

Sağlık Sektöründe Lojistiğin Önemi

Her ne kadar sağlık sektörü emek yoğun bir sektör olarak ele alınıyorsa da, sağlık hizmetlerinin yeterli, kaliteli, verimli, hem ekonomik hem tıbbi anlamda etkili ve kullanıcı beklentilerine duyarlı bir şekilde üretilebilmesi ve nihayetinde de toplumun sağlık statüsünün yükselebilmesi, kullanılan teknolojiye oldukça bağlıdır. Kaynaklar kıttır ve sağlık teknolojisi gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Günümüzde tıbbi cihaz malzemeleri ve teknolojileri ile tanı ve tedavi yöntemleri birbirlerini doğrudan etkilemektedir. Tanı ve tedavi yöntemlerindeki ihtiyaçlar tıbbi cihaz teknolojisindeki gelişmeleri tetiklerken, teknolojideki gelişmeler tanı ve tedavi yöntemlerinde yeni uygulamalara yön vermektedir.

Sağlık sektöründe kullanılan cihaz ve malzeme çeşitliliği lojistik maliyetlerini etkilemektedir. Cihaz ve malzemelerin zamanında temini, taşınması, depolanması, stok yönetimi, bakım ve onarımı önem arz etmektedir. Dolayısıyla, hastanelerde lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Hem hizmet hem üretim işletmelerinin temel amaçlarından biri olan yaşamlarının sürdürebilirliğinin sağlanması için iktisadilik önemli bir yer tutmaktadır. Özel kuruluşlarda karlılık ön planda görülmektedir, çünkü karlılık sürdürülebilirlik için asgari gerekliliktir. Sağlık işletmelerinin karlılık ve iktisadilik yanında toplumla daha iyi ilişkiler kurmak, toplum sağlığına ve refahına olumlu katkı sağlamak, istihdam yaratmak, iyi çalışma koşulları sağlamak, çalışanların mutluluğunu sağlamak, teknolojik liderli vb. hedefleri bulunmaktadır. Bu hedefler zaman içinde iktisadi hale gelmektedir.

Özel sağlık kurumlarının yanısıra kamu hastanelerinde de iktisadilik gereklidir çünkü kar amacı güdülmese de kaynakların etkin kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu kurumlarında dahi maliyetler gelirleri aşmamalıdır.

Lojistik yönetim fonksiyonu yüksek kalitede düşük fiyattan malzeme temin etmek, malzeme israfını önleyerek maliyetlerin düşürülmesini sağlamak, kesintisiz bakım hizmetini vererek tıbbi cihazların ekonomik ömrünü uzatmaktır.

Özet olarak, sağlık kurumlarında lojistik yönetiminin iki temel ilkesi bulunmaktadır:

  1. Etkinlik ilkesi: ihtiyaç duyulan malzemenin istenilen nitelikte, istenilen miktarda, istenilen yer ve zamanda, sağlam olarak ve kolaylıkla ihtiyaç yerine teslim edilmesidir.
  2. Ekonomiklik ilkesi: temin edilecek malzemenin, aynı nitelik koşullarda temin edilen diğer malzemelere oranla maliyetlerinin az olmasıdır.