Sağlık Sektöründe Lojistik

Günümüzde tıbbi cihaz malzemeleri ve teknolojileri ile tanı ve tedavi yöntemleri birbirlerini doğrudan etkilemektedir. Tanı ve tedavi yöntemlerindeki ihtiyaçlar tıbbi cihaz teknolojisindeki gelişmeleri tetiklerken, teknolojideki gelişmeler tanı ve tedavi yöntemlerinde yeni uygulamalara yön vermektedir.

Sağlık sektöründe kullanılan cihaz ve malzeme çeşitliliği lojistik maliyetlerini etkilemektedir. Cihaz ve malzemelerin zamanında temini, taşınması, depolanması, stok yönetimi, bakım ve onarımı önem arz etmektedir. Dolayısıyla, hastanelerde lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır.

İç Lojistik

Hastanede, iç lojistik süreci hastane içinde malzeme ve insan akımlarını kapsar. Stok yönetimi ve depolama yönetimi bir hastanenin iç lojistik süreci içinde yer alır. İyi bir lojistik yönetimi firmalara önemli maliyet avantajları sağlamaktadır. Ancak lojistik yönetiminden sadece kar amacı güden işletmeler değil kamu kurumları, sosyal amaçlı kurumlar ve vakıflar gibi kar amacı gütmeyen işletmeler de fayda sağlamaktadır. Kısıtlı kaynaklardan, maksimum verim elde edilmesi ancak lojistik yönetiminin verimliliği ile gerçekleştirilebilir.

Hizmet sektörleri içinde sağlık kurumlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Sağlık kurumları toplum sağlığının korunması, refahın sağlanması bakımından önemli sosyal hedefi olan kurumlardır. Son yıllarda kamu hastanelerinin yanı sıra açılan özel kurumlar, sadece sosyal amaçlı değil aynı zamanda kar amaçlı kurumlardır.