Evden Eve Nakliyat | Depolama Hizmetleri

KVKK

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Poyraz Sokak Nokta İş Merkezi No: 20 K.4 Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Göztepe Nakliyat Global Lojistik A.Ş.’nin internet sitesi olan goztepenakliyat.com.tr internet sitesi (“Site”) olarak, kişisel verilerinize saygı duyuyor ve kişisel verilerinizin korunmasında sizlere yardımcı olmak istiyoruz.

1. Genel Açıklamalar:

1.1. İşbu Aydınlatma Metni’nde 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelere ve bu verilerin işlenmesinde veri sorumlusu sıfatı taşıyanların uyması gereken şartlara yer vermektedir.

1.2. İşbu Aydınlatma Metni çerçevesinde Kişisel Veriler’in korunmasına yönelik esaslar ve Kanun’da öngörülen ilgili tanımlar (bkz. 2. Tanımlar) yapılacaktır.

1.3. Aşağıdaki açıklamalar icabınca goztepenakliyat.com.tr, üyelerin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmeyeceğini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmeyeceğini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlayacağını taahhüt eder.

2. Tanımlar:

2.1. İşbu Aydınlatma Metni’nde yer verilmiş tanımlar Kanun kapsamında öngörülen tanımlar olup, aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 • İlgili/ İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi veya tüzel kişi.
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek ve/veya tüzel kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel verilerin işlenmesi:  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veri.
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
 • Ziyaretçi: “goztepenakliyat.com.tr” adresini ziyaret ederek Site’deki paylaşımları görüntüleyebilen ve Site’de dolaşım gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi. (Açık rızası ile kişisel verilerinin işlenmesine onay veren Ziyaretçi, “İlgili” sıfatını haiz olur)

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasında Genel Esaslar:

3.1. Kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesi başta olmak üzere, bu maddeyi müteakip maddelerde belirtilen esaslar doğrultusunda işlenmekte olup, bu veriler, aşağıda açıklanan istisnalar (bkz. 5. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasında Hukuka Uygunluk Sebepleri) dışında, açık rızanız olmaksızın işlenmeyecek ve aktarılmayacaktır. Bahsi geçen istisnaların hukuki dayanağı Kanun’dur.

3.2. Bildirimler: Kişisel verileriniz, siz müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek adına, üyelerimize elektronik posta ve/veya kısa mesaj (SMS) aracılığıyla bildirim gönderilmesi için de kullanılacaktır.

3.3. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kanun ve sair mevzuata uygun olarak işlenmiş olan verileriniz, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun’un 7. maddesi ve 30224 sayılı “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hâle Getirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak silinecektir.  

4. Kişisel Verilen İşlenmesi ve Aktarılması

4.1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Goztepenakliyat.com.tr aşağıda gösterilen şekillerde İlgili’nin kişisel verilerini toplamaktadır:

 • goztepenakliyat.com.tr üzerinden yayımlanan Bilgi/İletişim formunun doldurulması suretiyle İlgili’nin adı soyadı elektronik posta adresi ve telefon numarası,
 • Şirket temsilcileri vasıtasıyla fiziki olarak temin edilen Bilgi/İletişim formunun doldurulması suretiyle İlgili’nin adı soyadı elektronik posta adresi ve telefon numarası,
 • Şirketin çağrı merkezleri veya tele-santrali üzerinden yapılan sesli görüşme kaydı ve/veya İlgili’nin santral üzerinden mesaj bırakılması suretiyle Şirket’e aktarılan santral kayıtları,
 • Ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerinin elektronik yollarla aktarılması suretiyle işlenilen ödeme bilgileri.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz KVKK’ na ve ilgili mevzuatlara uygun olarak şu amaçlarla işlenebilecektir:

 • Nakliye hizmetlerinin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; İlgili’nin talep ettiği işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin İlgili ile iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan İlgili’nin haberdar edilmesi,
 •  İlgili’ye teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; İlgili’ye özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekilişlerden İlgili’nin haberdar edilmesi
 • Gerekli durumlarda suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, İlgili’den gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • Kanun ve sair mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, sistemlerimizin ve bilgilerin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

4.3. Ticari İletiler ve Ödeme İzni

4.3.1. İşbu KVKK Aydınlatma Metni’ni kabul eden İlgili, goztepenakliyat.com.tr ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğu kişisel verilerin; İlgili’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve İlgili’ye özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü ticari iletinin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılmasına, toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve goztepenakliyat.com.tr’nin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarılmasına izin vermiş sayılır.

4.3.2. Herhangi bir zamanda goztepenakliyat.com.tr’nin ticari ileti gönderim listesinden çıkmak isteyen İlgili “[email protected]”  adresine elektronik posta göndermek suretiyle veya “0216 355 73 73” veya “0542 355 73 73” iletişim numarasına bildirimde bulunarak, ticari iletim gönderim listesinden çıkabilecektir.

4.3.3. goztepenakliyat.com.tr’nin daha iyi hizmet verebilmesi, İlgili’nin tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifa edilebilmesi, her türlü ürün ve hizmet tanıtımı, reklamı, iletişim çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla ve temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, hukuken meşru menfaatler kapsamında ve/veya zorunlu olan durumlarda İlgili’nin kişisel verileri (ad, soyad, cep telefonu numarası, eski ev adresi, yeni ev adresi, kredi kartınızın son 8 hanesi, alınan hizmet bilgisi, alışveriş sıklığı, …) Kanun’da öngörülen yöntem ve usullere uygun olarak işlenebilecektir.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasında Hukuka Uygunluk Sebepleri:

5.1. goztepenakliyat.com.tr kişisel verilerinizi, Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen hukuki sebepler dolayısıyla, şu hallerde açık rızanız olmaksızın işleyecek ve aktarabilecektir: 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • goztepenakliyat.com.tr’nin hukuki bir yükümlülüğünü ve/veya üstlendiği iş akdini yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, goztepenakliyat.com.tr’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5.2. Yukarıdaki hukuka uygunluk sebeplerinin yanında, Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel kişisel veriler, diğer kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişisini açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

6. Muhtelif Hükümler

6.1. “goztepenakliyat.com.tr” tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Site üzerinden erişilebilecek olan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (KVKK Aydınlatma Metni) ve Çerez Politikası Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Site’de dolaşım gerçekleştirmeden önce KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

6.2. “goztepenakliyat.com.tr”  tarafından, işbu Sözleşme’de yapılan herhangi bir değişiklik hâlinde, güncel Sözleşme Kullanıcılar’a elektronik posta ve/veya kısa mesaj olarak gönderilecek ve/veya Site üzerinden erişilebilir bir link aracılığıyla yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, kişisel verileri işlenen İlgililere bildirilen yayım tarihini izleyen tarihten itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak, mevcut veya sonraki tüm İlgililer güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.

6.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.4. İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin

yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.

6.5. Üyeler, Blog kullanımına yönelik veya işbu Sözleşme doğrultusunda ilgili tüm sorular ve

bildirimler için “[email protected]” adresine elektronik posta göndererek bize ulaşabilecektir.

7. Kanun Kapsamında Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanımı:

7.1. İlgililer’in Hakları:

İlgililer bizlere başvurarak kendileriyle ilgili,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Eksik ve yanlış işlenmiş kişisel verilerin olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendileri aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

7.2. İlgililer’in Haklarını Kullanması

Üyelerimiz yukarıda açıklanan haklarını “[email protected]” üzerinden yazılı bir şekilde başvurarak kullanabilirler. İlgili başvuru talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılıp, elektronik posta aracılığıyla yazılı olarak sizlere iletilecektir.